PRIVACYBELEID WEBSITE

Startpagina

Preambule

Begrippen die beginnen met een hoofdletter en hieronder niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals aangegeven in de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.laboratoire-alab.fr.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid maakt het mogelijk om gebruikers duidelijk en nauwkeurig voor te stellen welke persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld tijdens het surfen op de website www.laboratoire-alab.fr.

Wij zijn toegewijd aan het respecteren van de privacy van Gebruikers. Ook zetten we hieronder de voorwaarden uiteen waaronder de persoonlijke gegevens van Gebruikers, tijdens het surfen op de Website, onderworpen kunnen zijn aan de Verwerking van hun Gegevens.

I. Definities

“Gegevens”: alle informatie(s) met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals gedefinieerd door de AVG);

“AVG”: betekent de Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 van 27 april 2016;

“RT” of “wij”: verwijst naar de Host;

“Verwerking”: betekent “elke handeling of elk geheel van handelingen, al dan niet uitgevoerd met geautomatiseerde middelen en toegepast op persoonsgegevens of gegevensreeksen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen , gebruik, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, verzoening of onderlinge verbinding, beperking, verwijdering of vernietiging” (definitie gegeven door de AVG);

“Gebruiker(s)” of “u”: betekent elke natuurlijke perso(o)n(en) die op de Website surft en toegang heeft tot de functies en inhoud ervan.

II. Gegevensverzameling

  1. Tijdstip van gegevensverzameling

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die u ons meedeelt of die wij direct of indirect verzamelen, met name door:

Bladeren door de website;

Abonneren op de nieuwsbrief;

Het opvragen van alle informatie, met name via het contactformulier op de Website.

Wanneer het verzamelen van specifieke Gegevens noodzakelijk is voor de bijbehorende Verwerking, markeren wij de verplichte velden met een asterisk. Uw gegevens kunnen ook worden verzameld bij derden, op voorwaarde dat u vooraf uw toestemming hebt verkregen.

  1. Details van gegevensverwerking

In de onderstaande tabel kunt u een overzicht krijgen van de gegevens die door de RT worden verwerkt, de doeleinden van de gegevensverwerking en de wettelijke basis voor deze verwerking.

BehandelingVerzamelde dataDoel van de gegevensverwerkingJuridische basis(en) voor gegevensverwerking
Beheer van commerciële communicatie (waaronder nieuwsbrieven)E-mailadres Achternaam VoornaamMet deze gegevens kunnen wij: u commerciële communicatie sturen over onze groep, onze aanbiedingen, onze producten, enz. per e-mail; Om gerichte advertenties uit te voeren in samenwerking met advertentiepartners of anderen (met name Facebook, Google, enz.);Toestemming van de gebruiker Gerechtvaardigd belang
Beheer van de kennis van internetgebruikers, statistieken en prestaties van de websiteVerbindingsgegevens Navigatiegegevens Naam Voornaam E-mailMet deze gegevens kunnen wij: – tevredenheidsonderzoeken uitvoeren; – om uw internetgebruikersprofiel (voorkeuren) te verrijken; om de activiteit van onze website te analyseren en de aangeboden diensten te verbeteren, analyses van internetgebruikers, publieksmetingen en statistieken uit te voeren;Toestemming van de gebruiker Gerechtvaardigd belang
Beheer van alle soorten verzoeken (met name via het contactformulier) Titelnaam, voornaam,E-mail Volledig postadres Telefoonnummer Alle informatie die over u wordt verzonden (inclusief gezondheidsgegevens)Met deze gegevens kunnen wij: een persoonlijk antwoord geven op uw verzoek; statistieken en tevredenheidsonderzoeken uitvoeren om uw verzoek te verwerken als onderdeel van onze waakzaamheidsaanpak (preventie en monitoring van nadelige effecten van producten – monitoring van genomen corrigerende maatregelen indien nodig);Toestemming van de gebruiker Gerechtvaardigd belang
Wettelijke verplichting
Beheer van online browsenVerbindingsgegevens NavigatiegegevensDeze gegevens stellen ons in staat om: de goede werking van onze Website te garanderen, statistieken te produceren; gerichte advertenties online te verspreiden op onze Website en op andere sites (bijvoorbeeld op sociale netwerken);Toestemming van de gebruiker Gerechtvaardigd belang

Daarnaast kunnen we bepaalde technieken gebruiken die ‘profilering’ worden genoemd, namelijk elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van de verzamelde Gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren en evalueren, in het bijzonder om deze te analyseren en/of via dynamische segmentatie de ontwikkeling afleiden van scenario’s, doelgroepen, bepaalde elementen en/of gedragingen die in het bijzonder verband houden met persoonlijke voorkeuren, interessecentra, enz.

Op basis van deze analyses en inhoudingen sturen wij u communicatie en/of inhoud (met betrekking tot HAVEA GROUP en haar dochterondernemingen) en/of tonen deze die is afgestemd op uw interesses/behoeften die wij hebben geïdentificeerd. Het is ook mogelijk dat geautomatiseerde beslissingen worden genomen op basis van profilering. We kunnen dit soort processen met name gebruiken om te bepalen of het al dan niet relevant is om u bepaalde communicatie te sturen.

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor “profileringsdoeleinden”. In dit geval verwijzen wij u naar punt 7 hieronder.

  1. De bestemming van de gegevens

De Gegevens die onderworpen zijn aan Verwerking zijn bedoeld voor de interne teams van de RT (en haar dochterondernemingen) en eventueel voor de dienstverleners naar wie de RT een beroep kan doen (beschouwd als onderaannemers in de zin van de AVG). De Gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners aan wie wij uw Gegevens toevertrouwen om namens ons commerciële of marketingopdrachten uit te voeren (in het bijzonder webanalyses, reclamebureaus in de context van het uitvoeren van marketing- en commerciële campagnes). Sommige dienstverleners kunnen contact met u opnemen om u commerciële aanbiedingen en tevredenheidsonderzoeken te sturen om de kwaliteit van hun dienstverlening te beoordelen. Als u bezwaar wilt maken, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met de genoemde dienstverleners die deze verzendingen hebben geïnitieerd.

Daarnaast kunnen de Gegevens ook worden doorgegeven aan politie-, gerechtelijke of administratieve autoriteiten (als onderdeel van een wettelijke verplichting of het legitieme belang van de RT).

  1. Gegevens van minderjarigen

De Website is toegankelijk voor elke persoon, volwassene of minderjarige. Voor minderjarigen jonger dan vijftien jaar van wie de Gegevens door de RT zouden worden Verwerkt, is echter de voorafgaande toestemming van de houder van het ouderlijk gezag vereist.

  1. Bewaring van gegevens

Uw Gegevens worden bewaard gedurende een periode die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen of die evenredig is aan de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Bepaalde bewaartermijnen kunnen tegemoetkomen aan het legitieme belang van de RT.

Bijvoorbeeld :

alle prospectgegevens worden drie (3) jaar bewaard vanaf de verzameling of het laatste contact met de prospect;

Browsegegevens worden maximaal dertien (13) maanden bewaard.

Archivering in een tussendatabase is ook mogelijk om administratieve redenen, met name in het geval van geschillen, handels-, burgerlijke of zelfs fiscale zaken, als onderdeel van de naleving van een wettelijke verplichting.

In ieder geval, wanneer de bewaring ervan niet langer gerechtvaardigd is door wettelijke, commerciële of marketingvereisten of verband houdt met het legitieme belang van de RT of als de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van een recht op wijziging, verwijdering of verzet (behalve in het geval van retentie om te voldoen aan een wettelijke verplichting), anonimiseren wij ze of verwijderen we ze veilig.

  1. Overdracht van uw gegevens

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat de Gegevens worden overgedragen aan onderaannemers en/of partners in andere landen en met name buiten de Europese Unie. In geval van een dergelijke overdracht zorgen wij ervoor dat de Verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid en dat deze wordt beheerst door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie die het mogelijk maken een voldoende beschermingsniveau te garanderen. van de Gegevens en het mogelijk maken van respect voor de privacy en fundamentele rechten van individuen.

  1. Voorwaarden voor het uitoefenen van de rechten van gebruikers

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (en in het bijzonder de AVG) heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om richtlijnen te formuleren over het lot van uw Gegevens na uw overlijden.

Om deze rechten uit te oefenen, hoeft u alleen maar een formeel, schriftelijk en volledig verzoek te sturen, vergezeld van elk element dat uw identificatie mogelijk maakt (identiteitsbewijs, klantnummer, enz.), volgens de volgende ontvangstmethoden:

Per e-mail: dpo@havea.com;

Via het contactformulier (indien aanwezig); Of

Per post: A-LAB – Consumer Services – 42 rue de Washington, 75008 Parijs.

De precieze voorwaarden met betrekking tot de uitoefening van uw rechten staan ​​vermeld in de AVG en ook op de website van de CNIL.

Voordat we op een verzoek reageren, kunnen we uw identiteit verifiëren en/of u vragen ons verdere informatie te verstrekken om op uw verzoek te reageren.

Vanaf ontvangst van elk schriftelijk en volledig verzoek verbinden wij ons ertoe om binnen één (1) maand op elk verzoek te reageren; deze termijn kan bij een complex verzoek met twee (2) maanden worden verlengd.

In het geval dat wij niet op bevredigende wijze op uw verzoek hebben gereageerd, kan een klacht worden ingediend bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) via haar website https://www.cnil.fr/Fr/.

  1. Gegevensbeveiliging

Als RT implementeren wij passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, om uw gegevens te beschermen tegen wijziging, onopzettelijk of onrechtmatig verlies, gebruik, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang.

  1. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid af en toe wijzigen (met name om redenen van wets- of regelgevingswijzigingen). Gebruikers wordt daarom geadviseerd om deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen of updates aan dit vertrouwelijkheidsbeleid.

III.Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie

Op dit privacybeleid is het Franse recht van toepassing.

In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, kan de Gebruiker zich wenden tot een van de territoriaal bevoegde rechtbanken krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of tot de jurisdictie van de plaats waar hij woonde op het moment van het sluiten van de overeenkomst. overeenkomst of van het zich voordoen van de schadebrengende gebeurtenis.

Opwinden